Algemene Voorwaarden Tandartspraktijk R.C. Meulman te Nieuwe Niedorp

1 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de tandheelkundige behandelingsovereenkomst tussen de patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger en de tandarts. De voorwaarden zijn mede van toepassing op alle uit de onderhavige overeenkomst voortvloeiende vervolgovereenkomsten tussen patiënt en tandarts.

2 De tandarts berekent de kosten van de behandeling volgens de meest actuele tarievenlijst zoals deze is goedgekeurd door de Nederlandse Zorgautoriteit. Bij verrichtingen waarvan de kosten per verrichting of in het totaal hoger zijn dan € 250, - wordt dit gemeld aan de patiënt en wordt er desgevraagd een kostenbegroting verstrekt. Indien u ook op de hoogte wilt worden gebracht van behandelingskosten lager dan € 250, - dan dient u dit voor of tijdens de behandeling aan te geven. U kunt ons niet aansprakelijk stellen voor het niet vermelden van niet verzekerde behandelkosten, daar dit een afspraak is tussen u en de verzekeringsmaatschappij en wij daarbij niet als partij betrokken zijn.

3 Afspraken dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling telefonisch geannuleerd te worden. Bij niet of niet tijdig annuleren van de afspraak behoudt de tandarts zich het recht voor het overeengekomen behandeltarief en, bij gebreke daarvan, het gebruikelijke behandelloon aan de patiënt in rekening te brengen.

4 Bij voorgenomen wijzigingen van het behandelplan, onvoorziene complicaties of mogelijke overschrijding van de overeengekomen prijs of begroting, informeert de tandarts de patiënt hieromtrent. De patiënt heeft in die gevallen de bevoegdheid om de behandelingsovereenkomst te ontbinden. De voor een orthodontiebehandeling geschatte behandelduur is slechts informatief en hieraan kunnen geen rechten worden verleend.

5 Voor het afnemen van de medische anamnese, het achterhalen van klachten en uitleg bij diagnose en behandeling, is het van belang dat tandarts en patiënt elkaar goed begrijpen. De communicatie kan moeilijker verlopen als een patiënt de Nederlandse taal niet goed beheerst. Patiënten zijn zelf verantwoordelijk voor het machtig zijn van de Nederlandse taal en moeten zelf een tolk of vertaler inhuren of iemand meenemen om er voor te zorgen dat hij/zij en de Tandarts / Mondhygiëniste elkaar begrijpen. Tandartspraktijk R.C. Meulman vraagt van de patiënt die langskomt een maximale inspanning om hier zelf zorg voor te dragen.

Indien er gebruik gemaakt wordt van een tolk dan zijn de kosten via de Tolkenregeling geregeld voor drie specifieke groepen: Slachtoffers van mensenhandel, asielzoekers in opvangcentra en vrouwen die in de maatschappelijke opvang verblijven.

In alle overige gevallen zijn de kosten van een tolk voor de patiënt zelf.

6 Betaling van de door Tandartspraktijk R.C. Meulman gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden contant of per bankoverschrijving binnen 14 dagen na declaratiedatum. Indien de patiënt niet binnen 14 dagen na de declaratiedatum heeft betaald, is hij van rechtswege  in verzuim zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. De patiënt ontvangt een betalingsherinnering. Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schuld(en).

7 Bij betalingsachterstand is de tandarts gerechtigd de verdere behandeling op te schorten, tenzij de hoogte van de achterstand of aard van de behandeling zich hier tegen verzetten.

8 Tandartspraktijk R.C.Meulman behoudt zich het recht voor een opeisbare declaratie ter incasso uit handen te geven. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten worden vast gesteld conform het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. BTW die in verband met incassowerkzaamheden aan de zorgverlener in rekening wordt gebracht, zal worden doorberekend aan de patiënt.

De buitengerechtelijke incassokosten zijn als volgt:

*Minimumtarief €40, -

*15% over eerste € 2.500, -

*10%  over volgende € 2.500, -

*5% over volgende € 5.000, -

9 Bij verhuizing dient Tandartspraktijk RC Meulman te Nieuwe Niedorp hiervan op de hoogte te worden gebracht. Bij verzuim kunnen de hieruit ontstane kosten (bijvoorbeeld dat een declaratie de patiënt niet tijdig bereikt) in rekening worden gebracht.

10 Ons inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar is 37145087

11 De aansprakelijkheid van de tandarts is beperkt tot het bedrag waarop de door de tandarts afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomende geval aanspraak geeft.

12 Eventuele vragen over een declaratie dienen binnen 8 dagen na declaratiedatum bij de tandarts telefonisch of schriftelijk te worden ingediend bij gebreke waarvan de patiënt geacht wordt de declaratie als juist te hebben geaccepteerd.

13 Indien er klachten zijn kunt u zich tot de praktijk wenden, indien er sprake is van een blijvend geschil kunt u zich wenden tot de KNMT-klachtenregeling. Het indienen van een klacht schort de betalingstermijn en –verplichting niet op.

14 Gegevens en informatie zijn niet voor derden beschikbaar, alleen als de patiënt dit schriftelijk heeft aangegeven worden gegevens aan derden beschikbaar gesteld.

Laatst gewijzigd: 17-06-2021